Zastrzeżenia prawne

INFORMACJE O SPÓŁCE

Elesta SpA
Siedziba główna Działu prawno-administracyjno-handlowego
Via Baldanzese, 17 – 50041 Calenzano (FI)
Nr identyfikacji podatkowej/nr identyfikacyjny VAT 05420450487
Tel. +39 055 8826807 Fax +39 055 7766698
Email info@elesta-echolaser.com – Strona internetowa www.elesta-echolaser.com
PEC elesta@pec.uipservizi.it
Kapitał zakładowy 910.000,00 EUR, w tym opłacono 110.000,00 EUR
Numer Florenckiej Izby Handlu oraz numer w Rejestrze gospodarczo-administracyjnym: 545511

ZAWIADOMIENIE DLA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Informacje zamieszczane na stronie internetowej spółki są okresowo uaktualniane i sprawdzane. Niemniej jednak informacje te mogą również zawierać błędy, a wyniki mogą być niekompletne, niedokładne lub nieuaktualniane w każdej chwili. Spółka Elesta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności względem kompletności oraz uaktualniania danych zamieszczonych na tej stronie internetowej. Spółka Elesta nie posiada żadnych innych zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niepoprawności lub przeoczeń, z wyjątkiem przypadków, w których nastąpiły one na skutek oszustwa.
Niektóre sekcje strony internetowej spółki Elesta są zarezerwowane wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe. Osoby odwiedzające te sekcje czynią to na własną odpowiedzialność i na swoje własne ryzyko oraz zaciągają na siebie odpowiedzialność względem Spółki co do prawdziwości podawanych informacji oraz zamieszczanych deklaracji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści dostępne na niniejszej stronie internetowej należącej do spółki Elesta SpA mogą być wykorzystywane tylko za zgodą właściciela praw autorskich i wyłącznie w celach informacyjnych bądź osobistych; korzystanie ze strony internetowej dla celów komercyjnych przy użyciu innego rodzaju sprzętu jest surowo zabronione, jak również zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian na niniejszej stronie internetowej.
Zamieszczanie oraz publikowanie treści nie stanowi jakiegokolwiek zezwolenia na powielanie, patentu ani jakiejkolwiek własności intelektualnej lub przemysłowej.
Żadne treści nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane, imitowane lub powielane z wykorzystaniem jakiegokolwiek nośnika.
Ponadto potencjalnym konkurentom zabrania się powielania grafiki niniejszej strony internetowej należącej do Spółki lub jakiejkolwiek innej strony internetowej tworzonej, licencjonowanej, kontrolowanej przez Spółkę lub należącej do niej. Zabrania się kopiowania lub powielania logo, grafiki, dźwięku lub obrazów pochodzących z niniejszej strony internetowej, chyba że spółka Elesta wyrazi na to zgodę.
Elementy tworzące niniejszą stronę internetową są chronione przez umowy handlowe; korzystanie z nich jest zgodne z przepisami prawnymi o znakach handlowych i nieuczciwej konkurencji oraz innymi przepisami prawnymi i zabronione jest ich kopiowanie lub imitacja.

MARKI

Nazwy marek oraz znaki handlowe, z uwzględnieniem obrazków przedstawiających produkty, usługi oraz spółki zamieszczone lub wspomniane na niniejszej stronie internetowej, mogą stanowić własność zarejestrowaną we Włoszech i/lub w innych krajach, co oznacza, że należy korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Niektóre słowa lub wyrażenia zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą stanowić znaki handlowe spółki Elesta lub innych podmiotów prawnych.
Osoby przekraczające obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do własności intelektualnej i przemysłowej podlegają stosownym karom przewidzianym prawem cywilnym, administracyjnym oraz karnym.

LINKI

Spółka Elesta nie ponosi odpowiedzialności za treści jakichkolwiek innych stron internetowych, do których dostęp można uzyskać poprzez niniejszą stronę internetową lub poprzez które można uzyskać dostęp do niniejszej strony internetowej. Spółka Elesta nie kontroluje w żaden sposób treści wspomnianych stron internetowych, a jako strona trzecia nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały, nawet te o tematyce marketingowej, publikowane na niniejszych stronach internetowych, ani za oferowane produkty lub usługi.
Wspomniane produkty lub usługi nie mogą być uznawane za sponsorowane, współtworzone lub wspierane w jakikolwiek sposób przez spółkę Elesta.

ZASTOSOWANIE DO CELÓW ZGODNYCH Z PRAWEM

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze strony internetowej spółki Elesta oraz oferowanych przez nią usług tylko w celach zgodnych z prawem, a także, w żadnym wypadku, nie działać na szkodę praw jakiejkolwiek strony trzeciej oraz zwracać szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony danych, przepisy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej i ochronie danych osobowych, obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa informacyjne oraz przepisy telekomunikacyjne.