OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW ORAZ DOSTAWCÓW
zgodne z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 679/2016

Spółka Elesta SpA, z siedzibą w Via Baldanzese 17 – 50041 Calenzano (FI) – Włochy, nr identyfikacji podatkowej i nr identyfikacyjny VAT 05420450487, tel. 055 8826807, e-mail privacy@elesta-echolaser.com (zwana dalej „Administratorem danych”) informuje wszystkich swoich klientów oraz dostawców (zwanych dalej „Podmiotem danych”) o przetwarzaniu ich danych osobowych, zgodnie z przepisami powiązanymi art. 13 Dekretu legislacyjnego nr 196/2003 („Kodeks ochrony prywatności”) oraz art. 13 Rozporządzenia UE 679/2016 („Rozporządzenie o prywatności”).

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem o prywatności przetwarzanie przez nas danych oparte będzie na zasadach poprawności, praworządności, przejrzystości oraz ochrony Państwa prywatności i praw.

Cele przetwarzania danych

A) Bez wyraźnej zgody (art. 6 b) oraz e) Rozporządzenia o prywatności) w celach:

 • podania wymaganych informacji;
 • spełnienia wymagań nałożonych przez prawo, regulaminy, przepisy Unii Europejskiej lub instytucje;
 • spełnienia zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy, zobowiązań umownych i finansowych oraz zobowiązań wynikających z nawiązanych stosunków gospodarczych;
 • egzekwowania praw Administratora danych (np. do obrony prawnej w przypadku niewypełnienia zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy);
 • ułatwienia zarządzania procesami administracyjnymi/księgowymi spółki;
 • ułatwienia zarządzania działaniami związanymi z zakupem dóbr oraz usług do celów działalności gospodarczej;
 • ułatwienia sprzedaży/wynajmu/fakturowania produktów i/lub zapewnienia usług.
 • rozpatrywania zażaleń lub rozstrzygania sporów.

Przetwarzanie danych przebiega w oparciu o podstawę prawną związaną z wypełnieniem postanowień umowy pomiędzy stronami, przestrzeganiem prawa oraz spełnieniem żądań wystosowanych przez odnośny Podmiot danych. Zatem podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umów i zarządzania nimi, a także jest niezbędne do spełnienia żądań wystosowanych przez Podmiot danych. Odmowa podania tych danych może skutkować brakiem realizacji postanowień umowy lub ich realizacją jedynie w części i/lub niemożnością kontynuowania stosunku umownego.

B) Tylko po wyrażeniu zgody (art. 7 Rozporządzenia o prywatności) celem:

 • umożliwienia subskrypcji newslettera Administratora danych oraz innych wymaganych usług;

 • prowadzenia działań marketingowych, takich jak wysyłanie materiałów promocyjnych oraz reklamowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora danych, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, mms-ów oraz wiadomości tekstowych;

 • przeprowadzania działań marketingowych, takich jak wysyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych na temat produktów i usług oferowanych przez strony trzecie (np. partnerów biznesowych, towarzystwa ubezpieczeniowe itp).

Informujemy, że podanie danych do celów opisanych w pkt. B) jest opcjonalne i niepodanie ich lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przesłanie newsletterów, komunikatów handlowych i/lub materiałów reklamowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę.

Informujemy, że jeżeli są już Państwo naszym klientem, to wówczas możemy wysyłać komunikaty handlowe odnoszące się do usług Administratora danych i produktów zbliżonych do tych, z których już Państwo korzystali, z zastrzeżeniem tych, na które nie wyrazili Państwo zgody (art. 130, pkt. 4 Włoskiego Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003).

Metody przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa
Przetwarzanie danych osobowych oparte będzie na poprawności, praworządności i przejrzystości celem ochrony Państwa prywatności i praw oraz będzie dokonywane poprzez odpowiednie środki i procedury gwarantujące bezpieczeństwo i poufność.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie przeprowadzane manualnie oraz z wykorzystaniem narzędzi telematycznych, w czym będziemy kierować się zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
W szczególności Państwa dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem następujących metod:
– Outsourcing operacji przetwarzania;
– Tworzenie profili klientów i dostawców;
– Gromadzenie danych podczas wydarzeń i/lub wystaw;
– Przetwarzanie z wykorzystaniem kalkulatorów elektronicznych;
– Przetwarzanie z wykorzystaniem dokumentów papierowych.
Przetwarzanie danych będzie w całości miało miejsce zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 i 32 Rozporządzenia o prywatności i właściwymi środkami bezpieczeństwa.

Polityka przechowywania danych osobowych
Administrator danych, zgodnie z zasadami legalności oraz zasadami celowości i minimalizacji danych i zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o prywatności, przechowuje i przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów. Jednakże, co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania stosunku umownego z Podmiotem danych. Po zakończeniu stosunku umownego, a wraz z nim osiągnięcia celu przetwarzania danych, Administrator danych będzie upoważniony do przechowywania pozostałych danych osobowych, w całości lub w części, dla określonych celów, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami jednoznacznych przepisów prawnych (np. wymogiem przechowywania zapisów księgowych przez okres 10 lat, zgodnie z art. 2220 Kodeksu cywilnego) lub w celu wnoszenia lub obrony roszczeń prawnych.
W celach marketingowych dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 24 miesięcy od 25 maja 2018 r., o ile nie zostanie on przedłużony (należy spodziewać się odmowy otrzymania dalszych informacji). Administrator danych będzie co dwa lata od daty publikacji niniejszej informacji wnioskował o przedłużenie okresu obowiązywania udzielonej zgody.

Opcjonalność lub obowiązkowość udzielonej zgody
Zapewnienie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku umownego oraz właściwego zarządzania nim, a także do wypełnienia zobowiązań prawnych.
Zatem niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i egzekwowanie umowy.
Podanie danych osobowych do celów określonych w art. 1.B) jest opcjonalne. Podmiot danych osobowych może zdecydować o niepodawaniu żadnych informacji lub uniemożliwieniu przetwarzania informacji już podanych: w tym przypadku nie będzie on otrzymywał newsletterów, informacji marketingowych oraz materiałów reklamowych związanych z usługami oferowanymi przez Administratora danych. Ma on/ona dalej prawo do korzystania z usług na podstawie art. 1.A).

Dostęp do danych osobowych i osoby, którym mogą one zostać przekazane
Dane osobowe mogą zostać podane do wiadomości:
a) Pracownicy lub współpracownicy Administratora danych, oficjalnie wyznaczeni oraz upoważnieni do ich przetwarzania i otrzymywania stosownych instrukcji operacyjnych w tym zakresie.
b) Spółki zewnętrzne i strony trzecie, z których usług Administrator danych może korzystać w związku z zarządzaniem stosunkiem umownym z klientami i dostawcami, a także w związku z ich potrzebami organizacyjnymi i ich działalnością (np. dostawcy usług IT, doradcy, agenci itp.);
Inne spółki grupy El.En.
c) Inne spółki grupy El.En.
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia o prywatności bez wyraźnej zgody Podmiotów danych Administrator danych może ujawnić dane osobowe organom nadzorczym, sądowym oraz innym osobom, którym zgodnie z prawem należy przekazywać takie informacje, również celem wypełnienia postanowień art. 3. Niniejsze podmioty będą przetwarzać dane osobowe jako autonomiczni Administratorzy Danych.
Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

Przesyłanie danych
Właściwa spółka Elesta SpA może przekazywać dane osobowe zgromadzone poprzez niniejszą Stronę internetową innym spółkom grupy El.En. lub stronom trzecim zlokalizowanym w innych krajach, również poza Unią Europejską, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. Komisja Europejska umieszcza kraje uznane za „odpowiednie”, tj. te zapewniające odpowiednią ochronę, na osobnej liście, którą można przejrzeć pod adresami:  https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską oraz do krajów nieujętych na powyższej liście będzie przeprowadzane wyłącznie zgodnie ze stosownymi umowami pomiędzy spółką Elesta SpA a zaangażowanymi spółkami, z wykorzystaniem narzędzi akceptowanych przez Komisję Europejską.

Prawa Podmiotu danych
Zgodnie z art. 15–22 Rozporządzenia o prywatności podmiot danych jest uprawniony do:

 1. Uzyskania informacji dotyczących:
 • Źródła danych osobowych;
 • Celów i metod przetwarzania;
 • Rozumowaniem przyjętym podczas przetwarzania danych z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego;
 • Tożsamości Administratora danych, Podmiotów przetwarzających dane oraz wyznaczonych pełnomocników, zgodnie z art. 5;
 • Stron lub kategorii stron, którym dane osobowe mogą być przekazywane;
 1. Uzyskania:
 • Aktualizacji, korekty lub – na życzenie – zintegrowanych form danych;
 • Anulowania, anonimizacji lub blokowania nielegalnie przetwarzanych danych, w tym tych, co do których nie zachodzi potrzeba przechowywania w celach, dla których je zebrano lub następnie przetwarzano;
 • Zaświadczenia, że wyżej wymienione czynności, w tym ich treść, zostały zakomunikowane podmiotom, którym ujawniono dane, chyba że niniejszy wymóg okazał się niemożliwy do spełnienia lub angażowałby rażąco nieproporcjonalnie duże środki w stosunku do chronionego prawa;
 • W zakresie przenoszenia danych: prawa do uzyskania danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, będącym w powszechnym użyciu oraz możliwym do automatycznego odczytu oraz prawa do przekazywania danych innemu administratorowi danych jedynie w przypadkach, w których przetwarzanie dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody i wyłącznie w przypadku danych przetwarzanych na drodze elektronicznej.
 1. Sprzeciwienia się, w całości lub w części:
 • Z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu jego/jej danych osobowych, nawet jeżeli jest ono stosowne dla celów gromadzenia danych;
 • Przetwarzaniu jego/jej danych osobowych dla celów wysyłania materiałów reklamowych lub przeprowadzania badań rynku lub przekazywania informacji promocyjnych.

 

W celu wyegzekwowania Państwa praw prosimy kontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie:
Listu poleconego na adres: Elesta SpA, Via Baldanzese no. 17, 50041 – Calenzano (FI) lub wiadomości mailowej o podwyższonym priorytecie na adres elesta@pec.uipservizi.it;
Wiadomości e-mail na adres: privacy@elesta-echolaser.com.

Profilowanie
Państwa dane nie będą przedmiotem żadnego rodzaju przetwarzania automatycznego.

Administrator danych i Podmioty przetwarzające dane
Administratorem danych jest spółka Elesta SpA, z siedzibą w: Via Baldanzese no. 17, 50041 Calenzano (FI), nr identyfikacji podatkowej i nr identyfikacyjny VAT 05420450487, tel. 055 8826807, e-mail privacy@elesta-echolaser.com

Zaktualizowaną listę wyznaczonych Podmiotów przetwarzających dane mogą na życzenie uzyskać zainteresowane strony i/lub użytkownicy.

Data ostatniej aktualizacji: 12 lipca 2018 r.