POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679 z 2016 r.
i art. 13 włoskiego Dekretu Ustawodawczego nr 196 z 30 czerwca 2003 r.

Elesta SpA, spółka należąca do Grupy El.En. S.p.a., dokonuje starań w zakresie ochrony prywatności i poufności danych osobowych i zapewnia im niezbędną ochronę przed wszystkimi zdarzeniami, które mogłoby spowodować ryzyko jej naruszenia.
Zgodnie z artykułem 13 włoskiego Dekretu Ustawodawczego nr 196 z 30 czerwca 2003 r. („Kodeks prywatności”) i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679 z 2016 r. („Rozporządzenie o prywatności”), Elesta SpA zamierza informować wszystkich użytkowników i/lub odwiedzających witrynę internetową www.elesta-echolaser.com (zwanych dalej odpowiednio „Użytkownikami” lub „Podmiotem danych” i „Witryną”), o użytkowaniu danych osobowych, rejestrów zdarzeń i plików cookie zebranych przez Witrynę.
Termin danych osobowych odnosi się do definicji ujętej w art. 4, par. 1) Rozporządzenia o prywatności i są to „wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania tożsamości („podmiotu danych”); możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie się do imienia lub nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacyjnych, dostępnego w sieci internetowej identyfikatora albo do jednego lub kilku specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne”; („Dane osobowe”).

 

Administrator danych i Podmioty przetwarzające dane

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Elesta SpA, z siedzibą przy Via Baldanzese No. 17, 50041 Calenzano (FI) – Włochy, nr identyfikacji podatkowej i nr identyfikacyjny VAT 05420450487 (zwana dalej „Administratorem Danych”).

Zaktualizowaną listę wyznaczonych Podmiotów przetwarzających dane mogą na życzenie uzyskać zainteresowane strony i/lub użytkownicy.

 

Informacje zbierane automatycznie przez witrynę internetową – Pliki cookie

 1. Informacje zbierane automatycznie

Tak jak wszystkie witryny internetowe, nasza witryna również wykorzystuje rejestry zdarzeń, w których przechowuje się informacje automatycznie zebrane podczas wizyt użytkowników. W rzeczywistości systemy informatyczne i procedury stosowane przez oprogramowanie, które wykonują funkcje witryny internetowej automatycznie pozyskują w trakcie swojego działania pewne informacje, których przesyłanie jest nieodzowne w używaniu internetowych protokołów komunikacyjnych.

Zbierane są następujące informacje:

 • adresy protokołu internetowego (IP) nazwy domeny używanego urządzenia;
 • adresy URI (ujednoliconego identyfikatora zasobów) żądanych zasobów i metody stosowanej do wysłania żądania do serwera;
 • nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
 • rozmiar uzyskanego w odpowiedzi pliku;
 • kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi uzyskanej z serwera (powodzenie, błąd, itp.);
 • inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i otoczenia cyfrowego urządzenia.

Niniejsze informacje nie są zbierane w celu kojarzenia ich z podmiotami, lecz wskutek istoty swojego działania proces ten może prowadzić do identyfikowania Użytkowników wskutek opracowania i skojarzenia z danymi uzyskanymi przez strony trzecie.

 1. Pliki cookie

b.1) DEFINICJA I CEL DZIAŁANIA PLIKÓW COOKIE

Plik „cookie” (ciasteczko) to mały plik tekstowy wytwarzany przez poszczególne witryny internetowe w komputerze użytkownika, gdy ten wchodzi na konkretną stronę, a jego celem jest przechowywanie i przesyłanie informacji. Pliki cookie są przesyłane z serwera sieciowego (będącego komputerem zarządzającym wyświetlaną witryną internetową) do przeglądarki użytkownika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) i przechowywane w jego komputerze, po czym przesyłane do witryny internetowej, gdy użytkownik ją następnie odwiedzi.

Niektórych działań nie da się wykonać bez korzystania z plików cookie, co sprawia, że są one technicznie niezbędne w określonych przypadkach.  W innych przypadkach witryna wykorzystuje pliki cookie do ułatwienia i wspomożenia nawigacji użytkownika lub umożliwienia mu dostępu do usług na specjalne żądanie.

Pliki cookie mogą również pozostać w systemie przez dłuższy czas i zawierać unikalny kod identyfikacyjny. Umożliwia to korzystających z nich witrynom śledzenie procesu poruszenia się użytkownika w obrębie witryny dla celów statystycznych lub reklamowych, tj. w celu stworzenia zindywidualizowanego profilu użytkownika w oparciu o odwiedzane witryny i w ten sposób wyświetlenia i/lub wysłania odwiedzającemu witrynę sprofilowanych reklam (tzw. reklamy behawioralnej).

b.2) KTÓRE PLIKI COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ I W JAKICH CELACH

Niniejsza Witryna stosuje różne typy technicznych plików cookie, lecz nie profilujące.

Administrator danych – postępując zgodnie z dyspozycjami włoskiego Komisarza ds. Ochrony Danych zawartymi w jego Decyzji ogólnej z 8 maja 2014 r. – określa poszczególne kategorie stosowanych plików cookie, jak również cel ich stosowania i skutki cofnięcia zgody na ich stosowanie, które przedstawiono poniżej:  

TYP PLIKÓW COOKIE CELE ICH STOSOWANIA

CZAS

PRZECHOWYWANIA

SKUTKI
COFNIĘCIE
ZGODY NA STOSOWANIE
Nawigacyjne pliki cookie

Umożliwiają normalną nawigację

i korzystanie z witryny internetowej

Aktywne w trakcie sesji przeglądania

Przeglądanie nie byłoby możliwe

bez ich aktywacji,

co czyni niniejszej pliki cookie niezbędnymi

Analityczne pliki cookie

Gromadzą w formie zbiorczej informacje o poruszaniu się użytkowników w obrębie witryny w celu optymalizacji nawigacji i samych usług.

Występuje opracowane przez strony trzecie odwołanie do poniższych informacji o prywatności

Administrator danych nie mógłby uzyskać informacji w formie zbiorczej

Funkcjonalne

pliki cookie

Ułatwiają nawigację i usługę świadczoną użytkownikowi w oparciu o serię wybranych przez niego kryteriów

Zachowywane przez 30 dni w celu zachowania funkcjonalności

Nie byłoby możliwe zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkowników podczas nawigacji

 

b.3) PLIKI COOKIE STRONY TRZECIEJ

Na niniejszej witrynie aktywne są również pliki cookie strony trzeciej, tj. pliki cookie wytwarzane przez witrynę internetową niebędącą aktualne odwiedzaną przez użytkownika witryną. Na podstawie postanowień Decyzji włoskiego Komisarz ds. Ochrony Danych Administrator Danych jest zobowiązany zapewnić obecność zaktualizowanego linku do informacji o prywatności i formularzy zgody od stron trzecich, z którymi zawarto specjalne porozumienia w zakresie instalacji plików cookie w ich własnych witrynach internetowych.

Plikami cookie stron trzecich są:

Anonimowe pliki cookie stron trzecich.

Zapewnia się stosowanie anonimowych plików cookie stron trzecich; pomagają one w anonimowym gromadzeniu i zapisywaniu informacji na odwiedzanych stronach witryny internetowej bez możliwości identyfikacji odwiedzającego i nie są w żaden sposób połączone z innymi informacjami. Takie dane są wykorzystywane wyłączenie do śledzenia i analizowania wykorzystania witryn przez użytkowników w celu sporządzania statystyk w oparciu o anonimowo zgromadzone informacje i poprzez korzystanie z danych w formie zbiorczej.

W szczególności użytkownicy są informowani, że usługą z zakresu analizy aktywności sieciowej wytwarzającą pliki cookie wykorzystywane przez Administratora Danych jest opisana poniżej usługa „Google Analytics”.

Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”) jest usługą z zakresu analizy aktywności sieciowej korzystającą z „ciasteczek” znajdujących się w komputerze użytkownika w celu umożliwienia odwiedzanej witrynie internetowej analizowania, w jaki sposób jest używana przez użytkowników. Informacje wytwarzane przez plik cookie o używaniu odwiedzanej witryny internetowej (w tym adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać niniejsze informacje do śledzenia i analizowania wykorzystania witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania statystyk o aktywności witryny internetowej dla operatorów witryny internetowej i zapewniania innych usług dotyczących jej aktywności i użytkowania sieci internetowej. Google może również przesyłać niniejsze informacje stronom trzecim na określone prawem żądanie odpowiednich instytucji lub gdy strony trzecie przetwarzają wyżej wymienione informacje na rzecz Google. Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi posiadanymi danymi. Użytkownik może w każdej chwili odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. 

Aby zapoznać się z polityką prywatności Google w kontekście usługi Google Analytics, należy odwiedzić witrynę internetową https://policies.google.com/privacy?hl=en.

b.4) OKRES PRZECHOWYWANIA ORAZ WYŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIE

chodząc na Stronę dalej niż banner wstępny zawierający krótką informację dotyczącą prywatności, Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z technicznych plików cookie wymienionych w niniejszym dokumencie. Zmiana ustawień przeglądarki tak, aby wyłączyć pliki cookie, jest bardzo prosta.

Firefox

 • Otworzyć Firefox.
 • Wcisnąć przycisk „Alt” na klawiaturze.
 • Na pasku narzędzi na górze przeglądarki wybrać „Narzędzia”, a następnie „Opcje”.
 • Następnie wybrać zakładkę „Prywatność”.
 • Przejść do „Historii Ustawień:”, a następnie wybrać „Używaj ustawień użytkownika”. Usunąć zaznaczenie „Akceptowanie ciasteczek stron” i zapisać swój wybór.

Internet Explorer

 • Otworzyć Internet Explorer.
 • Kliknąć przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
 • Wybrać zakładkę „Prywatność” i przesunąć suwak na wymagany poziom ustawień prywatności (w górę, aby zablokować wszystkie cookies, lub w dół, aby zezwolić na wszystkie).
 • Kliknąć „OK”.

Google Chrome

 • Otworzyć Google Chrome.
 • Kliknąć ikonę „Narzędzia”.
 • Wybrać „Ustawienia”, a następnie wybrać „Ustawienia zaawansowane”.
 • Wybrać „Ustawienia treści” w części „Prywatność”.
 • W pozycji „Pliki cookie” można częściowo lub całkowicie zablokować pliki cookie. • W pozycji „Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn” można wyszukiwać i usuwać określone pliki cookie.

lub

Wpisać chrome: //settings /cookies w pasku adresowym i kliknąć enter.

Otworzy się zakładka „Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn”, gdzie można wyszukiwać i usuwać określone pliki cookie.

Safari

 • Otworzyć Safari.
 • Wybrać „Preferencje” na pasku narzędzi, następnie wybrać pole „Bezpieczeństwo” w wyświetlonym oknie dialogowym.
 • W polu „Akceptuj pliki cookie” można określić, czy i kiedy Safari ma zapisywać pliki cookie z witryn internetowych. Więcej informacji można uzyskać, klikając przycisk Pomoc (oznaczony znakiem zapytania).
 • Więcej informacji na temat cookies przechowywanych na Państwa komputerze jest dostępne po kliknięciu „Pokaż pliki cookie”.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Podmiot Danych podczas korzystania z Witryny

W trakcie korzystania z Witryny mogą być zbierane poszczególne kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 • Zainteresowania: informacje przekazywane przez użytkowników o swoich zainteresowaniach, w tym o rodzaju produktu, którym się interesują;
 • Odwołania do umowy: numer klienta, numer umowy itp.;
 • Informacje o charakterze sprzedażowym i serwisowym: zakupy i informacje, informacje dotyczące wsparcia, w tym skargi; ;
 • Dane dotyczące wniosków o uczestnictwo w kursach szkoleniowych: data i miejsca urodzenia, narodowość, paszport, wiza, zapytania i specjalne wymagania w zakresie transportu, zakwaterowania, itp.

W określonych okolicznościach możemy również zbierać:

 • Dane dotyczące członków rodziny i partnerów;
 • Dane biometryczne, np. zdjęcia cyfrowe i nagrania wideo;
 • Zdjęcia oraz nagrania wideo i audio za pomocą kamer umieszczonych w miejscach publicznych w naszych obiektach.

 

Cele przetwarzania

Dane osobowe Podmiotu Danych przetwarza się wyłącznie w celach:

 1. Bez wyrażenia zgody (art. 6 Rozporządzenia o prywatności)
 • spełnienia wymagań nałożonych przez prawo, regulaminy, przepisy Unii Europejskiej lub instytucje;
 • spełnienia, przed zawarciem umowy, konkretnych żądań Podmiotów Danych (np. żądania informacji, wyceny, itp.);
 • wykonania umowy zawartej między stronami;
 • zapewnienia obsługi posprzedażowej;
 • zarządzania żądaniami i sprawozdaniami otrzymywanymi za pośrednictwem Witryny, w tym skargami i sporami;
 • ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia;
 1. Tylko po wyrażeniu zgody (art. 7 Rozporządzenia o prywatności)
 • udoskonalenia i sprofilowania doświadczeń Użytkowników w związku z odwiedzaniem Witryny;
 • umożliwienia rejestrowania się w obszarach Witryny o ograniczonym dostępie i powiązanych inicjatywach (np. wydarzeniach, konkursach);
 • zarządzania zgłoszeniami;
 • zarządzania wnioskami o uczestnictwo w kursach szkoleniowych;
 • umożliwienia subskrypcji biuletynu elektronicznego dostarczanego przez Administratora Danych;
 • wysyłania pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną i/lub wiadomością tekstową lub w formie biuletynu elektronicznego informacji handlowych i/lub materiałów reklamowych o produktach lub usługach oferowanych przez Administratora Danych i ankiet badających zadowolenie klienta w zakresie jakości usług;
 • wysyłania pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną i/lub wiadomością tekstową lub w formie biuletynu elektronicznego informacji o wydarzeniach, konkursach i działaniach edukacyjnych organizowanych przez właściciela Witryny;
 • wysyłania pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną i/lub wiadomością tekstową lub w formie biuletynu elektronicznego informacji stron trzecich (np. partnera biznesowego) o charakterze promocyjnym i/lub handlowym.

Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda.

Podmioty Danych mają prawo do wycofania danej zgody w dowolnej chwili i bez szczególnych obostrzeń formalnych: każda informacja handlowa będzie zawierała sekcję, która umożliwi łatwe wycofanie danej zgody.
Podmioty Danych mogą również wycofać daną zgodę, wysyłając zwykłą informację na ten temat na adresy wskazane w art. 11 poniżej.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Niezależnie od regulacji w zakresie plików cookie i danych związanych z przeglądaniem Podmioty Danych mogą swobodnie przekazywać dane osobowe w ramach formularzy stosowanych w obrębie Witryny lub w każdym przypadku przy okazji kontaktu z Administratorem Danych w celu żądania wysłania materiału informacyjnego lub innych informacji lub uzyskania dostępu do konkretnych usług. Brak niniejszych danych może uniemożliwić spełnienie żądania.

 

Metody przetwarzania

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o prywatności dane osobowe będą:

 • przetwarzane w sposób legalny, prawidłowy i przejrzysty dla Podmiotu Danych;
 • zbierane i rejestrowane w konkretnych, wyraźnie określonych i legalnych celach, po czym przetwarzane przez okres odpowiadający taki celom;
 • odpowiednie, właściwe i ograniczone w kontekście czynności niezbędnych do osiągnięcia celów przetwarzania;
 • dokładne i – w razie potrzeby – aktualizowane;
 • przetwarzane ręcznie lub środkami cybernetycznymi i telematycznymi oraz z wykorzystaniem systemów logicznych właściwych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 

Przechowywanie danych

Administrator Danych, zgodnie z zasadami legalności oraz celowości i minimalizacji danych i zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o prywatności, przechowuje i przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów wskazanych powyżej i do czasu wycofania danej zgody przez Podmioty Danych.

W celu określenia właściwego okresu przechowywania Administrator Danych uwzględni ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, cele ich przetwarzania oraz czy można je osiągnąć innymi środkami.

W szczególności, w celach marketingowych, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 24 miesięcy od 25 maja 2018 r., chyba że obowiązywanie niniejszych warunków zostanie odnowione (z wyjątkiem sytuacji braku zgody na otrzymywanie dalszych informacji). Administrator danych będzie co dwa lata od daty publikacji niniejszej informacji wnioskował o przedłużenie okresu obowiązywania udzielonej zgody.

Administrator Danych uwzględni okresy, przez które może potrzebować przechowywać Dane Osobowe w celu spełnienia przewidzianych prawem obowiązków (np. administracyjnych) lub przeanalizowania żądań i skarg Użytkowników i – w razie potrzeby – obrony swoich praw.

Przetwarzanie i przechowywanie materiału cyfrowego, np. zdjęć lub nagrań wideo, będzie wykonywane aż do przekazania przez podmioty danych wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Dostęp do danych osobowych i osoby, którym mogą one zostać przekazane

Dane osobowe mogą zostać podane do wiadomości:

 1. Pracowników lub współpracowników Administratora Danych, oficjalnie wyznaczonych oraz upoważnionych do ich przetwarzania i otrzymywania stosownych instrukcji roboczych w tym zakresie;
 2. Firm zewnętrznych i stron trzecich, które Administrator Danych może wykorzystywać w związku z zarządzaniem stosunkami umownymi z klientami lub własnymi potrzebami organizacyjnymi i działaniami (np. dostawców usług informatycznych, doradców, przedstawicieli, itp.)
 3. Innych spółek Grupy El.En.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia o prywatności, Administrator Danych może bez wyraźnej zgody Podmiotów Danych ujawniać dane osobowe instytucjom nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości i wszystkim innym osobom, którym tego typu informacje przekazuje się zgodnie z przepisami prawa, w celu wykonania czynności wymienionych w art. 3 Niniejsze podmioty będą przetwarzać dane osobowe jako autonomiczni Administratorzy Danych.

Dane osobowe nie będą ujawniane, sprzedawane lub wymieniane z żadną trzecią stroną bez wyraźnej zgody Podmiotów Danych.

Zarządzanie i konserwacja danych osobowych będą się odbywać na serwerze (zlokalizowanym w Unii Europejskiej) Administratora Danych i/lub stron trzecich wyznaczonych przez podmioty przetwarzające dane.

 

Prawa Podmiotu Danych

Zgodnie z art. 15–22 Rozporządzenia o prywatności, Podmiot Danych jest uprawniony do:

 1. Uzyskania informacji dotyczących:
 • Źródła danych osobowych;
 • Celów i metod przetwarzania;
 • Rozumowaniem przyjętym podczas przetwarzania danych z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego;
 • Tożsamości Administratora danych, Podmiotów przetwarzających dane oraz wyznaczonych pełnomocników, zgodnie z art. 5;
 • Stron lub kategorii stron, którym dane osobowe mogą być przekazywane;
 1. Uzyskania:
 • Aktualizacji, korekty lub – na życzenie – zintegrowanych form danych;
 • Anulowania, anonimizacji lub blokowania nielegalnie przetwarzanych danych, w tym tych, co do których nie zachodzi potrzeba przechowywania w celach, dla których je zebrano lub następnie przetwarzano;
 • Zaświadczenia, że wyżej wymienione czynności, w tym ich treść, zostały zakomunikowane podmiotom, którym ujawniono dane, chyba że niniejszy wymóg okazał się niemożliwy do spełnienia lub angażowałby rażąco nieproporcjonalnie duże środki w stosunku do chronionego prawa;
 • W zakresie przenoszenia danych: prawa do uzyskania danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, będącym w powszechnym użyciu oraz możliwym do automatycznego odczytu oraz prawa do przekazywania danych innemu administratorowi danych jedynie w przypadkach, w których przetwarzanie dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody i wyłącznie w przypadku danych przetwarzanych na drodze elektronicznej.
 1. Sprzeciwienia się, w całości lub w części:
 • Z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu jego/jej danych osobowych, nawet jeżeli jest ono stosowne dla celów gromadzenia danych;

W związku z celami wskazanymi w niniejszym artykule Podmiot Danych jest uprawiony do żądania odwołania, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem i – w każdym przypadku – wycofania z uzasadnionych powodów zgody na ich przetwarzanie

 

Przesyłanie danych

Właściwa spółka pod nazwą Elesta SpA może przesyłać dane osobowe zebrane poprzez niniejszą Witrynę innym spółkom Grupy El.En lub stronom trzecim zlokalizowanym w innych krajach, również poza Unią Europejską, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. Komisja Europejska umieszcza kraje uznane za „odpowiednie”, tj. te zapewniające odpowiednią ochronę, na osobnej liście, którą można przejrzeć pod adresami: https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1.

Przesyłanie danych osobowych poza Unię Europejską i do krajów nieujętych na powyższej liście będzie się odbywać wyłącznie na podstawie poszczególnych umów zawartych między Elesta SpA a danymi spółkami, z wykorzystaniem narzędzi zaakceptowanych przez Komisję Europejską.  

 

Dane teleadresowe

W celu wykonywania wszystkich określonych wyżej praw i żądania informacji o niniejszej polityce prywatności Podmioty Danych mogą kontaktować się z Administratorem Danych, wysyłając pocztą elektroniczną wiadomość na adres privacy@elesta-echolaser.com.

 

Żądania wykonania praw Podmiotów Danych

W przypadku żądania informacji o danych Administrator Danych powinien udzielić niezwłocznej odpowiedzi, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z angażowaniem rażąco dużych środków w stosunku do prawa, które ma być chronione, i w każdym wypadku w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia żądania. Administrator danych uzasadni każdy przypadek niemożności spełnienia żądania lub opóźnienia w jego wykonaniu.

 

Zgoda / Brak zgody na stosowanie plików cookie

Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie Zgadzam się Nie zgadzam się

UWAGA: W przypadku braku akceptacji funkcjonalnych plików cookie określone strony Witryny nie będą widoczne.

Korzystanie z analitycznych plików cookie Zgadzam się Nie zgadzam się

Data ostatniej aktualizacji: 12 lipca 2018 r.